Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

Psykologisk och psykosocial utredning 

Varje utredningsuppdrag/samforskning blir ett samarbete mellan tre parter; uppdragsgivarna, Dialogisk praxis och den eller de personer som utredningen gäller. Vi lägger oss vinn om att tillsammans med parterna komma fram till vilka frågor som ska genomlysas. Även formerna för hur arbetet ska gå till utformas i samarbete och med respekt för dem som är huvudpersoner i utredningen.

För att kunna genomföra vårt arbete på ett tillfredsställande sätt är det avgörande att ha ett nära samarbete med socialtjänsten i form av regelbundna träffar. Vi kan behöva hjälp med att ordna möten med professionella i nätverket runt klienten eller familjen, t ex med skolan med flera.    

 

 Vi kan även åta oss att arbeta vidare med aktuell familj/klient.