Dialogisk PraxisDialogisk Praxis

 

Det dialogiska synsättet 

 

Vår praktik bygger på dialogiska teorier. Dialogiska teorier kan ses som en övergripande eller grundläggande teori för meningsskapande i språk och kommunikation. Dialogismen är ett vetenskapligt förhållningssätt till kommunikation, kognition, språk och meningsskapande. Dialogismen är en relationistisk teori i den betydelsen att den bygger på relationer, både mellan människor och mellan människor och deras fysiska, sociala och kulturella omvärld. De dialogiska teorierna är ett alternativ till den sortens psykologi som tar en exklusiv utgångspunkt i individen, t ex behaviorism och kognitivism. Istället för att betona individens roll, lyfter de dialogiska teorierna fram vikten av den Andres roll i individers och gruppers meningsskapande.

När vi människor kommunicerar använder vi språket i form av ord, gester och handlingar och ny mening skapas ständigt allteftersom vi möts och samspråkar i vardagen. Varje situation innehåller unika kombinationer av förutsättningar för nytt meningsskapande, vilket även innebär att de som deltar ömsesidigt påverkar varandra. De dialogiska teorierna medför ett etiskt ansvar i mötet med den Andre, där omtanken föregår tanken.

Etiken uppstår i varje mänskligt möte och innebär ett ursprungligt och oundvikligt ansvar för den Andre. Den Andre är inte något som jag kan reducera, kategorisera, eller göra till mitt. Snarare ska omtanken eftersträvas genom öppenhet och mottaglighet för det som inte är jag och mitt utan alteriteten, representerad av den Andre.

 

   


Dialogiska synsättet